10/24/2017 3:15:08 AM

Avaleht »

KESKKOND

 

Keskkonnakorraldus kaitseväe harjutusväljadel

Keskkonnakorraldust harjutusväljadel koordineerib harjutusalade jaoskonna keskkonnakaitse spetsialist. Kohapeal teostab igapäevast (keskkonna) järelvalvet harjutusvälja vastutav isik, kes jälgib ja suunab harjutusvälja heaperemehelikku kasutamist.

Hindamaks harjutusvälja väljaõppeehitiste rajamise ja kasutamisega kaasnevaid keskkonnamõjusid, teostatakse aladel erinevaid keskkonnaalaseid uuringuid ning seireid. 

Keskkonnaseired harjutusväljadel on määratud järgmiste dokumentidega:

  • Kaitseväe keskpolügooni detailplaneeringu (DP) keskkonnamõju hindamine (KMH);
  • Sirgala harjutusvälja DP keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH);
  • Nursipalu harjutusvälja arendusprogrammi (AP) KSH;
  • Klooga harjutusvälja DP KSH;
  • Kikepera harjutusvälja AP KSH.

Kuna KSH/KMH aruanded on koostatud eri aegadel, eri ekspertide poolt ning heakskiidetud Keskkonnaameti erinevate regioonide poolt on harjutusväljade seirekohustused väga erinevad – seda nii seire liikide, eesmärkide kui sageduse osas. Seire korraldamiseks efektiivselt, kvaliteetselt ning jätkusuutlikult on koostamisel ühtne seirekava, dokument mis hõlmab kõiki harjutusvälju.

Kaitseväe tegevuse tulemusel võivad keskkonda sattuda ained, mida õigusaktides käsitletakse ohtlikena. Eeskätt on nendeks lõhkeainetes ja laskemoonas sisalduvad mitmesugused raskemetallid.

Alates 2009 aastast on Nursipalu ning Sirgala harjutusväljal teostatud iga-aastast põhja- ja pinnaveeseiret, 2011 aastal alustati veeseirega ka Kaitseväe keskpolügoonil.

Põhja- ja pinnavee seire eesmärgiks on fikseerida üldkeemiliste näitajate ja programmis ettenähtud raskemetallide sisaldus veekeskkonnas. Üldkeemilist seiret korraldatakse iga nelja aasta tagant, kuid raskemetallide seiret tehakse iga-aastaselt, kuna laskemoona jäätmed, mis jäävad pinnasesse, võivad põhjustada raskemetallide reostust. Regulaarse seire käigus on võimalik õigeaegselt täheldada harjutusvälja kasutamisega kaasnevaid keskkonnaseisundi negatiivseid muutusi ning vajadusel võtta kasutusele vastavad leevendavad või ärahoidvad meetmed nagu koormuse vähendamine, alade kasutamise ümbersuunamine ja pinnase puhastamine kogunenud kuulidest vms.

2009 aasta kevad-suvel viidi Sirgala ja Nursipalu harjutusväljadel läbi linnustiku seire, mille eesmärgiks oli hinnata nii liigilist mitmekesisust kui üldarvukust, erilist tähelepanu pöörati  kaitsekorralduslikult olulistele liikidele, vältides teadaolevate kaitsealuste liikide elupaikade häirimist. Samuti hinnati planeeringu ja hetkel kasutuses olevate alade kasutamise mõju linnustikule.

Üheks olulisemaks keskkonnamõjuks võib pidada laskmiste, lõhkamiste ja demineerimistööde käigus tekkivat müra, mis võib mõjuda häirivalt nii inimestele kui ka loomadele ja lindudele (eriti haudeperioodil).


Harjutusväljadel viiakse läbi (mõõdetakse harjutusväljal kui ka modelleeritakse vastavate programmidega) pidevalt mürauuringuid, mille tulemusi arvestatakse nii väljaõppe planeerimisel kui ka harjutusväljade arenduskavade koostamisel. Ulatuslikud mürauuringud on tehtud Kaitseväe keskpolügoonile, Sirgala, Nursipalu ning Klooga harjutusväljadele.

Harjutusalade jaoskonna keskkonnakaitse spetsialisti poolt on koostatud keskkonnajuhendid harjutusväljade vastutavatele isikutele, millega võiksid tutvuda ka harjutusväljade kasutajad, eelkõige väljaõppe läbiviijad. Harjutusväljadele esitatavaid keskkonnanõudeid- ja soovitusi käsitletakse ka harjutusväljade kasutuseeskirjades.

Harjutusväljade kodulehel on võimalik tutvuda erinevate keskkonnauuringutega.


KESKKONNAKORRALDUSKAVAD:

Sirgala harjutusvälja keskkonnakorralduskava 2007-2013

KV keskpolügooni keskkonnakorralduskava 2004-2015


PÕHJA-JA PINNAVEE SEIRE:

Kaitseväe keskpolügooni, Nursipalu ja Sirgala harjutusvälja põhja-ja pinnavee seire 2015

Kaitseväe keskpolügooni, Nursipalu ja Sirgala harjutusvälja põhja-ja pinnavee seire 2014

Kaitseväe keskpolügooni, Nursipalu ja Sirgala harjutusvälja põhja- ja pinnaveeseire 2012

Kaitseväe keskpolügooni, Nursipalu ja Sirgala harjutusväljade põhja- ja pinnavee seire 2011

Nursipalu ja Sirgala harjutusväljade põhja-pinnavee seire 2010

Nursipalu ja Sirgala harjutusväljadse põhja-ja pinnavee seire 2009

Kaitseväe keskpolügooni, Nursipalu ja Sirgala harjutusväljade põhja- ja pinnavee seire aastatel 2009-2013
 


LINNUSTIKU SEIRE:

Nursipalu linnustiku inventuuri aruanne 2011

Sirgala linnustiku seire 2009

Nursipalu linnustiku seire 2009


LOODUSVÄÄRTUSTE INVENTUURID:

Nursipalu harjutusvälja vääriselupaikade inventuuri vahearuanne 07/2011

Nursipalu harjutusvälja vääriselupaikade kaart

Männiku, Klooga ja Kikepera loodusväärtuste inventuur 2006

Sirgala ja Nursipalu loodusväärtuste inventuur 2005 


MÜRAUURINGUD:

CV 9035 jalaväe lahingumasina 35mm kahuri mürauuring

Nursipalu harjutusvälja müramõõtmine 2011 aastal

Männiku harjutusvälja mürauuring 12/2008

Klooga hajutusvälja mürauuring 05/2008

Sirgala harjutusvälja mürauuring 05/2008

Nursipalu harjutusvälja mürauuring 06/2006


AVALIKU ARVAMUSE UURINGUD:

Nursipalu harjutusvälja avaliku arvamuse uuring 2011

Klooga harjutusvälja avaliku arvamuse uuring 2010

Männiku harjutusvälja avaliku arvamuse uuring 2006


KSH/KMH:

Kikepera harjutusvälja KSH 2011-2012

Klooga harjutusvälja KSH 2010

Sirgala harjutusvälja KSH 2009

Kaitseväe keskpolügooni KMH 2003 

Kaitsevägi Toetuse väejuhatus, 717 4500, kv.brontos[at]mil.ee, Suur-Sõjamäe 23a, 11415 Tallinn.